US EUROPE AFRICA ASIA 中文
China / China

Kill or cure: Vaccines in China

(chinadaily.com.cn) Updated: 2013-07-05 13:39
Kill or cure: Vaccines in China

Vaccine victims take a group photo in Jining city, Shandong province, May 1, 2013. They are: Li Wenya, left, Xu Changtao, Zhang Ziqian, Qiao Yuanbo, Li Yuwei, Zhang Feng, Zhang Congge, Ji Mo, Wang Yuanyuan, and Feng He. [Photo/CFP]

|<< Previous Page 21 22 23 24 25 26 27 28 Next Page

Highlights
Hot Topics

...