Editor: Wu Chuanjing

Photos: Ning Ning, Gump, Yanpi, Mulan, Carmen, Dai Chen, Yu Xiaobai, Tiankong, Zuo’er, Dajie

Related story in China Daily newspaper