Facebook
Home > Bureaus

Bureaus of the Guiyang Municipal Government

( chinadaily.com.cn)

Updated: 2013-07-08

Bureau of Statistics

Director: Peng Xianhua

Deputy Directors: Wang Yuanzhi, Zhangying

Contact

Address: 3rd Floor, B Area, Guiyang Administrative Center, Jinyang New District, Guiyang, Guizhou Province

Tel: 0851-7989111

Website: http://tjj.gygov.gov.cn/gystjj/2449958197289549824/

Bureau of Supervision

Director: Hu Xiaogang

Deputy Directors: An Ling, Zhou Guang, Wan Xiaohong

Contact

Address: Yingbin East Road, Guiyang Administrative Center, Jinyang New District, Guiyang, Guizhou Province

Tel: 0851-7989903

Fax: 0851-7989619

Website: http://www.gysjw.gov.cn

Bureau of Justice

Director: Shi Guangming

Deputy Directors: Zhao Cheng, Mo Zhi

Contact

Address: 2nd Floor, A Area, Yingbin East Road, Guiyang Administrative Center Government Building, Jinyang New District, Guiyang, Guizhou Province

Tel: 0851-7989210

Website: http://www.gysf.gov.cn/

Bureau of Finance

Director: Zhang Haitao

Deputy Directors: Kong Dequan, Ma Xiaogang, Hua Xiao

Contact

Address: 2nd Floor, A Area, Yingbin East Road, Guiyang Administrative Center Government Building, Jinyang New District, Guiyang, Guizhou Province

Tel: 0851-5819321

Website: http://czj.gygov.gov.cn/

Science and Technology Bureau

Director: Shuai Jiang

Deputy Directors: Mi Xiping, Yu Guohua, Xia Shifei

Contact

Address: 4th Floor, A Area, Guiyang Administrative Center Government Building, Jinyang New District, Guiyang, Guizhou Province Tel: 0851-7989264

Website: http://www.gykj.gov.cn

Bureau of Civil Affairs

Director: Xie Hongsheng

Deputy Directors: Liao Kunli, Zhang Hongyi, Zheng Biao

Contact

Address: No 9, Zhiyue Street, Guiyang, Guizhou Province

Tel: 0851- 5832488

Fax: 0851- 5832388

Website: http://www.gymz.gov.cn/frontPages/welcome/

Audit Bureau

Director: Liu Xiaoping

Deputy Directors: Luo Jirong, Wang Xiongwei

Contact

Address: Room 506, B Area, Guiyang Administrative Center Government Building, Jinyang New District, Guiyang, Guizhou Province

Tel: 0851-7989333, 7989330

Website: http://sjj.gygov.gov.cn

Guiyang Water Authority

Director: Zuo Zhangchao

Deputy Directors: Huang Yaping, Wang Bo, Ai Jiang

Contact

Address: No 36, Shinan Road, Guiyang, Guizhou Province

Tel: 0851-5504951

Fax: 0851-5506823

Website: http://slj.gygov.gov.cn

Bureau of State Taxation

Director: Tang Xiankun

Deputy Directors: Li Yuankang, Long Zhenxue, Yang Yi

Contact

Address: Building 7, Provincial Government Dayuan, Zhonghua North Road, Guiyang, Guizhou Province

Tel: 0851-6906111

Website: http://gy.gz-n-tax.gov.cn/

State-Owned Assets Supervision and Administration Commission

Director: Wang Jianzhong

Deputy Directors: Gong Xinmin, Zhou Yi, Liu Renhao, Huang Weiqin

Contact

Address: 6th Floor, B Area, Municipal Government Building, Jinyang New District, Guiyang, Guizhou Province

Tel: 0851-7988103, 7988328

Fax: 0851-7989499

Website: http://gzw.gygov.gov.cn

Guiyang Municipal Bureau of Civil Air Defense

Director: Tian Ping

Deputy Directors: Li Caishi, Yu Xuewu, Qiu Qifu

Contact

Address: No 6, Qianling Road, Yunyan District, Guiyang, Guizhou Province

Tel: 0851-6832179, 6815306

Fax: 0851-6815306

Website: www.gysrf.gov.cn

Guiyang Foreign Affairs Office

Director: Liu Lisha

Deputy Directors: Tian Jide, Chu Guohong, Wu Daoen

Contact

Address: 3rd Floor, A Area, Jinyang New District Administrative Center, Guiyang, Guizhou Province

Tel: 0851-7989151, 7989152

Fax: 0851-7989151, 7989152

Website: http://wqb.gygov.gov.cn

Guiyang Municipal Administration of Industry and Commerce

Director: Yao Yuanhuai

Deputy Directors: Wang Yunsheng, Wang Qin, Han Daoquan

Contact

Address: No 51, Zhongshan West Road, Guiyang, Guizhou Province

Tel: 0851- 5283141

Website: http://www.gyaic.gov.cn/

Bureau of Local Taxation

Director: Zhang Shegui

Deputy Directors: Dai Chuanjiang, Sun Kang, Zhou Wenbin

Contact

Address: No 76, Fushui Middle Road, Yunyan District, Guiyang, Guizhou Province

Tel: 0851-580520, 5805155

Fax: 0851-5805060

Website: http://www.gzgy-l-tax.gov.cn/index.jsp

Bureau of Health

Director: Xiao Jin

Deputy Directors: Jin Jianping, Hong Yang, Yang Xiaoqiu, Wei Huan

Contact

Address: No 76, Fushui Middle Road, Yunyan District, Guiyang, Guizhou Province

Website: http://wsj.gygov.gov.cn

Bureau of Land and Resources

Director: Du Huazhi

Deputy Directors: Chen Qian, Rao Xiaoxi, Sun Yuanqing

Contact

Address: No 126, Ruijin North Road, Guiyang, Guizhou Province

Tel: 0851- 6823142

Website: http://www.gygtzy.gov.cn/

Bureau of Agriculture

Director: Chen Guishu

Deputy Directors: Liu Guangrong, Peng Yurong, Li Jiangsheng, Pan Jian, Yu Boqiang

Contact

Tel: 0851- 7988256

Website: http://nw.gygov.gov.cn

Guiyang Municipal Commission of Education

Director: Zhao Fuguo

Deputy Directors: Lu Ming, Zhang Xueli, Zhou Jin, Xu Qian

Contact

Address: 2nd Floor, A Area, Municipal Administrative Center, Jinyang New District, Guiyang, Guizhou Province

Tel: 0851-7989411

Website: http://www.gysjyw.gov.cn/

Bureau of Public Security

Director: Min Jian

Deputy Directors: Wang Zhijun, Liu Yi, Li Leqi, Yu Yang, Liu Weiya

Contact

Address: No 7, Xintian Road North, Guiyang, Guizhou Province

Tel: 0851-6797044

Website: http://www.gyga.gov.cn/templet/gyga/

Commission of City Planning

Director: Lin Gang

Deputy Directors: Li Yuchuan, Gao Yang, Zhang Jianping

Contact

Address: No 4, Zunyi Road, Guiyang, Guizhou Province

Tel: 0851-5828539

Website: http://www.gygh.gov.cn/

Bureau of Commerce

Director: Cai Xinhong

Contact

Address: 22nd Floor, No 8, Shenqi Road, Guiyang, Guizhou Province

Tel: 0851-5806877, 5806746

Fax: 0851-5806943

Website: http://swj.gygov.gov.cn/

Administration of Work Safety

Director: Wei Yanfei

Deputy Directors: Yang Yaqi, Zhang Yi

Contact

Address: 6th Floor, A Area, Municipal Administrative Center, Jinyang New District, Guiyang, Guizhou Province

Tel: 0851-7989019

Fax: 0851-7989237

Website: http://ajj.gygov.gov.cn

Commission of Population and Family Planning

Director: Chen Fei

Deputy Directors: Li Ling, Liu Gang, Xu Ninghong

Contact

Address: 4th Floor, B Area, Municipal Administrative Center, Jinyang New District, Guiyang, Guizhou Province

Tel: 0851-7987100

Website: http://rkjsj.gygov.gov.cn

Commission of Development and Reform

Director: Wang Tingzhi

Deputy Directors: Zhou Xiang, Yin Xianghua, and Cheng Yanmei

Contact

Address: B Area, Municipal Administrative Center, Jinyang New District, Guiyang, Guizhou Province

Tel: 0851-7989076

Website: http://fgw.gygov.gov.cn

Committee of Transportation

Director: Niu Liqing

Deputy Directors: Liu Dihua, Tian Rukang, Sun Lin, Yang Changshun, Yang Wenli

Contact

Address: No 124, Yanan West Road, Guiyang, Guizhou Province

Tel: 0851-5953191, 5950005

Website: http://jtj.gygov.gov.cn

Commission of Ethnic Affairs

Director: Li Hua

Deputy Directors: Cheng Xueyue, Jin Lin, Tan Xiaochun

Website: http://mzswj.gygov.gov.cn

Guiyang Municipal Drug Administration

Director: Xian Qingjie

Deputy Directors: Zhang Dingchou, Chen Wei, Jin Xin

Contact

Address: 7th Floor, Zhongshan West Road, Guiyang, Guizhou Province

Tel: 0851-5288887

Fax: 0851-5288887

Website: http://gyfda.gygov.gov.cn

Administration of Tourism

Director: Tang Yu

Deputy Directors: Fang Suihong, Tu Bo, Zeng Xiaozhu

Contact

Address: No 350, Beijing Road, Yunyan District, Guiyang, Guizhou Province

Tel: 0851-6515242

Website: http://www.gytour.cn/

Administration of Quality and Technology Supervision

Director: Xie Kejian

Deputy Directors: Zhang Qiang, Liu Shengbin, Cheng Ning

Contact

Address: No 306, Qingyun Road, Guiyang, Guizhou Province

Tel: 0851-5981970

Website: http://www.gytour.cn/

Bureau of Labor and Social Security

Director: Yang Yu

Deputy Directors: Lu Zhuxin, Pan Hongxia, Liu Chongsheng, Mao Rong, Lin Kaizheng

Contact

Address: No 51, Zhongshan West Road, Guiyang, Guizhou Province

Tel: 0851-12333

Fax: 0851-8129052

Website: http://gzgy.lss.gov.cn/

Bureau of City Administration

Director: Zeng Mingqiang

Deputy Directors: Yu Huizhi, Song Wei, Zhao Jun

Contact

Address: No 12, Yuxiu Road, Guiyang, Guizhou Province

Tel: 0851-6824310

Website: http://www.gycgw.gov.cn/

Bureau for Letters and Calls

Director: Zhu Yufeng

Deputy Directors: Deng Deming, He Fabing, Wang Wenyan, Zhao Jiaxiang

Contact

Address: No 233, 3rd Floor, A Area, Municipal Administrative Center, Jinyang New District, Guiyang, Guizhou Province

Tel: 0851- 7989303, 7988190

Fax: 0851-7989303

Website: http://xfj.gygov.gov.cn/

Legislative Affairs Office of Guiyang People’s Municipal Government

Director: Fu Tao

Deputy Directors: Yao Hongyan, Cao Yang

Contact

Address: 6th Floor, B Area, Municipal Administrative Center, Jinyang New District, Guiyang, Guizhou Province

Tel: 0851-7989293

Fax: 0851-7988559

Website: http://fzb.gygov.gov.cn

Bureau of Sports

Director: Liang Yaohui

Deputy Directors: Zhao Xuemei, Xu Caifeng, Yang Hai

Contact

Address: 4th Floor, A Area, Municipal Administrative Center, Jinyang New District, Guiyang, Guizhou Province

Tel: 0851-7989233

Fax: 0851-7989224

Website: www.tjv.gygov.gov.cn

Bureau of Archives

Director: Luo Deya

Deputy Directors: Wu Xing, Li Shurong, Wang Hao, Wei Yuling, Yang Xiaoping

Contact

Address: No 62, Ruijin South Road, Guiyang, Guizhou Province

Tel: 0851-5209957

Website: http://www.gyda.gov.cn/

Bureau of Grain

Director: Wang Luqian

Deputy Directors: Tang Zhongcan, Ma Biao, Qiu Yubo

Contact

Address: No 22, Shenqi Road, Guiyang, Guizhou Province

Tel: 0851-5803196

Fax: 0851-580329924

Website: http://lsj.gygov.gov.cn

Bureau of Price Control

Director: Yuan Yunlong

Deputy Directors: Li Jianhui, Wang Jianzhong, Jiang Jing

Contact

Address: 4th Floor, B Area, Municipal Administrative Center, Jinyang New District, Guiyang, Guizhou Province

Tel: 0851- 7989155

Website: http://www.gy12358.gov.cn/

Bureau of Radio and Television

Director: Wei Hongning

Deputy Directors: Xu Xiaoting, Hu Lin, Wang Jun, Long Xicheng

Contact

Address: 2nd Floor, B Area, Municipal Administrative Center, Jinyang New District, Guiyang, Guizhou Province

Tel: 0851-7987215

Fax: 0851-7989950

Website: http://whj.gygov.gov.cn

Bureau of Meteorology

Director: Jin Jiande

Deputy Directors: Wang Yanchun, Luo Wenfang

Contact

Address: No 92, Fufeng East Road, Yunyan District, Guiyang, Guizhou Province

Tel: 0851-5615733

Website: http://www.weather.com.cn/guizhou/guiyang/weather.shtml

Supervisory Bureau of the Guiyang Municipal Discipline Inspection Commission

Director: Yang Zhongde

Deputy Directors: Tan Chengzhong, Fang Junxiang, Chen Deyong

Website: http://dbdc.gygov.gov.cn/

Administration of Public Security

Director: Yu Yang

Deputy Directors: Chen Xiaoping, Li Ang

Contact

Tel: 0851- 6795654

Fax: 0851-6795646

Website: http://jjzd.gygov.gov.cn

Commission of Industry and Information Technology

Deputy Directors: Zhu Mingjian

Contact

Tel: 0851-7989053

Fax: 0851-7989677

Website: http://gxw.gygov.gov.cn

Commission of Construction

Director: Tang Hui

Deputy Directors: Chen Guoxi, Liu Qiang, Xie Shuyu

Contact Tel: 0851-5848845

Website: http://www.gyfg.gov.cn/

Events
Copyright©2013 - Guiyang Municipal Internet Information Office All Rights Reserved.