Home > Routes

Hongshui River Golden Waterway

By (chinadaily.com.cn)
2014-09-05

Nanning — Yantan Reservoir Scenery (Dahua) — Datong Fishing Paradise (Donglan) — Hongshui River Bay No.1— Hongshui River Pohao Resort — Yao Ethnic Village (Sannong) — Wuai Scenery (Nandan) — Longtan Tianhu Scenic Spot (Tian’e) — Nanning.

Bama Yao autonomous county has been honored as “China’s longevity village”.