Global EditionASIA 中文双语Français
China
Home / China / National affairs

Comrade Jiang Zemin's funeral committee formed

Xinhua | Updated: 2022-11-30 19:26
Share
Share - WeChat

BEIJING -- A funeral committee for Comrade Jiang Zemin, who passed away on Wednesday, has been formed, with Xi Jinping as its chairman.

Members of the funeral committee include Li Keqiang, Li Zhanshu, Wang Yang, Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Han Zheng, Cai Qi, Ding Xuexiang, Li Xi, Wang Qishan, Ma Xingrui, Wang Chen, Wang Yi, Yin Li, Shi Taifeng, Liu He, Liu Guozhong, Xu Qiliang, Sun Chunlan (f.), Li Ganjie, Li Shulei, Li Hongzhong, Yang Xiaodu, He Weidong, He Lifeng, Zhang Youxia, Zhang Guoqing, Chen Wenqing, Chen Jining, Chen Min'er, Hu Chunhua, Yuan Jiajun, Huang Kunming, Hu Jintao, Zhu Rongji, Li Ruihuan, Wu Bangguo, Wen Jiabao, Jia Qinglin, Zhang Dejiang, Yu Zhengsheng, Song Ping, Li Lanqing, Zeng Qinghong, Wu Guanzheng, Li Changchun, Luo Gan, He Guoqiang, Liu Yunshan, Zhang Gaoli, Liu Jinguo, Wang Xiaohong, Cao Jianming, Zhang Chunxian, Shen Yueyue (f.), Ji Bingxuan, Arken Imirbaki, Wan Exiang, Chen Zhu, Wang Dongming, Padma Choling, Ding Zhongli, Hao Mingjin, Cai Dafeng, Wu Weihua, Wei Fenghe, Wang Yong, Xiao Jie, Zhao Kezhi, Zhou Qiang, Zhang Jun, Zhang Qingli, Liu Qibao, Pagbalha Geleg Namgyae, Tung Chee-hwa, Wan Gang, Ho Hau Wah, Lu Zhangong, Wang Zhengwei, Ma Biao, Chen Xiaoguang, Leung Chun-ying, Xia Baolong, Yang Chuantang, Li Bin (f.), Bater, Wang Yongqing, Su Hui (f.), Zheng Jianbang, Gu Shengzu, Liu Xincheng, He Wei, Shao Hong, Gao Yunlong, Tian Jiyun, Chi Haotian, Wang Lequan, Wang Zhaoguo, Hui Liangyu, Liu Qi, Wu Yi (f.), Cao Gangchuan, Zeng Peiyan, Wang Gang, Liu Yandong (f.), Li Yuanchao, Ma Kai, Li Jianguo, Fan Changlong, Meng Jianzhu, Guo Jinlong, Yang Jiechi, Chen Xi, Chen Quanguo, Guo Shengkun, Wang Hanbin, He Yong, Du Qinglin, Zhao Hongzhu, You Quan, Wang Bingqian, Zou Jiahua, Peng Peiyun (f.), Zhou Guangzhao, Li Tieying, Xu Jialu, Jiang Zhenghua, Gu Xiulian (f.), Ragdi, Sheng Huaren, Lu Yongxiang, Oyunqemag (f.), Hua Jianmin, Chen Zhili (f.), Zhou Tienong, Ismail Tiliwaldi, Jiang Shusheng, Sang Guowei, Wang Shengjun, Chen Changzhi, Yan Junqi (f.), Zhang Ping, Qiangba Puncog, Zhang Baowen, Tang Jiaxuan, Liang Guanglie, Dai Bingguo, Chang Wanquan, Han Zhubin, Jia Chunwang, Ren Jianxin, Song Jian, Hu Qili, Wang Zhongyu, Li Guixian, Zhang Kehui, Hao Jianxiu (f.), Xu Kuangdi, Zhang Huaixi, Li Meng, Liao Hui, Bai Lichen, Chen Kuiyuan, Abdul'ahat Abdulrixit, Li Zhaozhuo, Huang Mengfu, Zhang Meiying (f.), Zhang Rongming (f.), Qian Yunlu, Sun Jiazheng, Li Jinhua, Zheng Wantong, Deng Pufang, Li Wuwei, Chen Zongxing, Wang Zhizhen (f.), Han Qide, Lin Wenyi (f.), Luo Fuhe, Li Haifeng (f.), Chen Yuan, Zhou Xiaochuan, Wang Jiarui, Qi Xuchun, Ma Peihua, Liu Xiaofeng, Wang Qinmin, Li Shangfu, Liu Zhenli, Miao Hua, Zhang Shengmin, Li Zuocheng, Fu Quanyou, Yu Yongbo, Wang Ke, Chen Bingde, Li Jinai, Liao Xilong, Qiao Qingchen, Jing Zhiyuan, Zhao Keshi, Wu Shengli, and Ma Xiaotian, among others.

Top
BACK TO THE TOP
English
Copyright 1995 - . All rights reserved. The content (including but not limited to text, photo, multimedia information, etc) published in this site belongs to China Daily Information Co (CDIC). Without written authorization from CDIC, such content shall not be republished or used in any form. Note: Browsers with 1024*768 or higher resolution are suggested for this site.
License for publishing multimedia online 0108263

Registration Number: 130349
FOLLOW US