Infringement dispute over a utility model patent between Yao Guangmin, Li Sihou, Li Youyuan and Guangzhou-based Fanzhihua Animation Technology Co., Ltd

Updated : 2020-11-16