Corporate loan dispute between Guangzhou-based Yingsi International Trade Co., Ltd, Huaao International Trust Co., Ltd, Guangzhou-based Zexin Property Management Co., Ltd, Lin Chao, Lai Weiwei, Huang Like, Xu Lina, Chen Yican and Li Weihua

Updated : 2020-11-12