Contract dispute between Xie Qingqin, Fujian Huaxing Group Co, Ltd, Li Yuejin, Changchun Lvyuan District Circulation Enterprise Management Office, Changchun Northeast Asian Logistics Co, Ltd and Wang Wengui

Updated : 2017-07-06