Financial loan contract dispute between Shenyang-based Cable Co, Ltd of Jiuxing Holding Group Co, Ltd, Dalian Branch of Ping An Bank Co, Ltd, Shenyang-based Xinghe Copper Industry Co, Ltd, Jiuxing Holding Group Co, Ltd, Shenyang-based Zhuxin Copper Industry Co, Ltd of Jiuxing Holding Group Co, Ltd, Tongliao-based Copper Industry Co, Ltd of Jiuxing Holding Group Co, Ltd, Li Wenjun, Yang Zhaowei and Chang Yawen

Updated : 2017-03-20