You are here : Home > Dialect Tips

Lesson Three

Updated : 2015-03-23

八、谈论事物

Part eight:Do you have…

93. 你家有电脑吗?= 恁厝有电脑无?/Lín chhù ū tiān-náu bô? = Do you have a computer?

94. 有。 = 有啊。/ Ū ā…. = Yes, I have.

95. 他有那本书. = 迄本册伊有。/Hit pún chheh i ū. = He has that book.

96. 你有兄弟或姐妹吗?= 汝有兄弟姊妹无?/ Lí ū hiaⁿ-tī chí-bē bô ? = Do you have brothers or sisters?

97. 你这儿有卖圆珠笔吗?= 恁遮有咧卖原子笔无?Lín chia ū leh bōe goân-chú-pit bô? = Do you sell ball-pens?

98. 你家真漂亮。= 恁兜真水。/ Lín tau chin súi. = Your house is beautiful.

99. 还有票吗?= 犹有票无?/ iáu ū phiò bô ? = Do you have any more tickets?

九、叙述时间

Part nine: Time

100. 现在几点?= 即阵几点啊?/Chit-chūn kúi tiám ah? = What time is it now?

101. 现在两点。= 即阵两点啊./ Chit-chūn nn̄g-tiám ah. = It’s two o’clock.

102. 现在是五点一刻。= 即阵是五点三字。/ Chit-chūn gō•-tiám saⁿ-jī. = It’s 5:15.

103. 差十四分钟四点。= 差十四分钟四点。/ Chha cha̍p-sì hun-cheng sì-tiám. = It’s 14 minutes to 4 o’clock.

104. 现在是九点半多一点。= 即阵九点半咔加淡薄。/ Chit-chūn sī káu-tiám-poàⁿ khah-ke tām-po̍h. = It’s past 9:30.

105. 现在三点多一点。 = 即阵三点捅. / Chit-chūn saⁿ-tiám-thóng. = It’s more than 3 o’clock.

106. 还没六点呢。= 犹未六点的。 / iá-bē la̍k-tiám ê. = It’s not yet 6 o’clock.

107. 我的表快了两分钟。= 我手表紧两分钟。/ Góa chhiú-pió kín nn̄g hun-cheng. = My watch gained two minutes.

108. 你的表几点了?= 汝表仔几点啊?/ Lí pió-á kúi tiám ah? = What’s the time by your watch?

109. 我们必须准时到公司。= 咱着准时遘公司。Lán to̍h chún-sî kàu kong-si. = We must arrive at the company on time.

110. 剩三分钟而已。= 亻春三分钟久耳耳。/ Chhun saⁿ hun-cheng-kú nā-niā. = It’s three minutes left.

111. 你能提前完成吗? = 汝有法通提早完成无? /Lí ū hoat thang thê-chá oân-sêng bô? = Can you finish it in advance?

112. 飞机晚点。= 飞机晏点。/ Hui-ki oàⁿ-tiám. = The plane is late.

十、关于日期

Part ten: Date (2)

117. 你什么时候出生的?= 汝治时出世的?/Lí tī-sî chhut-sì ê? = What’s your birthday?

118. 什么时候?= 啥物时阵?/ Sím-mi̍h sî-chūn? = When?

119. 你定时间。= 汝来定时间。/ Lí lâi tēng sî-chūn. = You decide (the time).

120. 我们明天见面。=咱 明仔再 见面。/Lán mî-á-chài kìⁿ-bīn. = Let’s make it tomorrow.

121. 什么时候结束 = 治时煞鼓?/Tī-sî soah-kó•? = When will it end?

十一:关于拜访

Part eleven: Visiting

122. 你要找谁?= 汝卜(欲)找啥侬?/Lí beh chhē siáⁿ-lâng? = Who are you coming for?

123. 他在吗? = 伊有伫咧无?/I ū tī-leh bô? = Is he in?

124. 对不起,没有。= 歹势啦(失礼啦),无呢!/Pháiⁿ-sè lah (sit-lé lah), bô neh! = Sorry, he isn’t.

125. 他出去啊。= 伊出去啊。/ I chhut-khì ah. = He is out.

126. 他在开会。= 伊咧开会。/ I leh khui-hōe. = He is at a meeting.

127. 他在打电话。 = 伊咧撽(拍)电话。/ I leh khah (phah) tiān-oē. = He is on a call.

128. 稍等一下 = 小等一下。/ Sió tán–chi̍t-ē. Please wait for a minute.

129. 进来泡茶吧 = 入来食茶啦。/ Ji̍p-lâi chia̍h-tê lah. Please come in.

130. 欢迎欢迎 = 欢迎欢迎。/ Hoan-gêng hoan-gêng. Welcome.

131. 您可以进去了 = 汝会使入去啊。/ Lí ē-sái ji̍p–khì ah. You may come in.

132. 很久不见 = 真久无看见啊。/ Chin kú bô khoàⁿ–kìⁿ ah. Long time no see.

133. 你一点也没变。= 汝拢无变呢。(汝一屑屑仔着无变。)/ Lí lóng bô piàn neh. (Lí chi̍t-sut-sut-á to̍h bô piàn.) = You look the same as before.

十二、关于语言

Part twelve: Language

134. 你会说厦门话吗?= 汝会晓讲厦门话bōe?/ Lí ē-hiáu kóng Ē-mn̂g-oē bōe? = Do you speak Xiamen dialect?

135. 会讲一点点。= 会晓讲淡薄。/ Ē-hiáu kóng–tām-po̍h. = Yes, a little.

136. 你学厦门话多久了?= 汝学厦门话学偌啊?/ Lí o̍h Ē-mn̂g-oē o̍h lōa kú ah? = How long have you learned Xiamen dialect?

137. 你厦门话讲得很好。= 汝厦门话讲真好。/ Lí Ē-mn̂g-oē kóng chin hó. = You speak Xiamen dialect very well.

138. 你厦门话讲得很棒。= 汝厦门话讲真讚。/ Lí Ē-mn̂g-oē kóng chin chán. = You speak Xiamen dialect perfectly!

139. 我是厦门人 = 我是厦门侬。/ Góa sī Ē-mn̂g-lâng. = I’m from Xiamen.

140. 你有一点口音 = 汝讲话小可腔腔。/ Lí kóng-oē sió-khóa khiuⁿ-khiuⁿ. = You speak with local accent.

141. 你有一点腔调 = 汝小可有腔口。/ Lí sió-khóa ū khiuⁿ-kháu. = You speak with local accent.

142. 我不会讲 = 我bōe晓讲。/ Góa bōe-hiáu kóng. = I don’t know a little Xiamen dialect.

143. 有人要教我英语吗? = 有侬卜(欲)教我讲英语无?/ Ū lâng beh kà góa kóng Eng-gú bô? = Is there anyone who like to teach me English?

8.03K

Business

Service

Useful Numbers

Entertainment

Visas

Hospitals

Education

Banks

Contact UsSitemapMayor's Mailbox
Copyright © 2015 Jinjiang Municipal Government. All Rights Reserved. Presented by China Daily. Photos provided by Jinjiang Photojournalists Association.