You are here : Home > Dialect Tips

Lesson Four

Updated : 2015-03-23

十三、谈论活动

Part thirteen: Activities

144. 你在干什么?= 汝咧创啥?/ Lí leh chhòng siáⁿ? = What are you doing?

145. 我在看书。= 我咧看册。/ Góa leh khoàⁿ-chheh. = I’m reading.

146. 我在做饭。= 我咧煮食。/ Góa leh chú-chia̍h. = I’m cooking.

147. 你在看电视吗?= 汝咧看电视是呣?/ Lí leh khoàⁿ tiān-sī sī–m̄? = Are you watching TV?

148. 是的,我在看5频道。 = 是啦,我咧看第5频道的。/ Sī lah, góa leh khoàⁿ tē-gō• pîn-tō ê. = Yes, I’m watching channel 5.

149. 我在听收音机。= 我咧听收音机(广播)/ Góa leh thiaⁿ siu-im-ki (kóng-pò•). = I’m listening to the radio.

150. 你去哪儿?= 汝卜(欲)去叨位? / Lí beh khì tó-ūi? = Where are you going?

151. 我去上班。= 我卜(欲)来去上班。/ Góa beh lâi-khì siōng-pan. = I’m going to work.

152. 你在给谁写信? = 汝咧写批互啥侬?/ Lí leh siá-phoe hō• siáng? = Who are you writing to?

153. 给一个老朋友。= 互一个老朋友./ Hō• chi̍t-ê lāu-pêng-iú. = To an old friend.

154. 这周末你要去哪里?=拜六佮礼拜 汝卜(欲)去叨位?/ Pài-la̍k kah lé-pài lí beh khì tó-ūi? = Where are you going this weekend?

155. 我要去看电影。=我卜(欲)来去看电影。/ Góa beh lâi-khì khoàⁿ tiān-iáⁿ. = I’m going to watch a movie.

156. 我与朋友去玩。= 我卜(欲)佮阮朋友来去佚佗。/ Góa beh kah gún pêng-iú lâi-khì thit-thô. = I’m going with a friend.

157. 你喜欢烧烤吗?= 汝有爱烧烤无?/ Lí ū ài sio-khó bô? = Do you like barbecue?

158. 我很喜欢。= 爱啊,我真爱。/ Ài ah, góa chin ài. = I love it.

十四、 关于年龄

Part fourteen: Age

160. 你几岁了?= 汝几岁啊?/ Lí kúi hè ah? = How old are you?

161. 我二十二了。= 我二十二岁啊。/ Góa jī-cha̍p-jī hè ah. = I’m 22.

162. 你才四十几岁。= 汝拄四十几岁耳。/ Lí tú sì-cha̍p-kúi hè niā. = You are more than 40.

163. 我比我姐小两岁。= 我比阮姊仔少两岁。/Góa pí gún chí–á chió nn̄g-hè. = I’m two years younger than my sister.

164. 他丈夫比她大一岁。= in翁加伊一岁./ In ang ke i chi̍t-hè. = Her husband is one year older than her.

165. 他看起来比较年轻= 伊看着咔少年。/ I khoàⁿ-tio̍h khah siàu-liân. = He looks younger.

166. 我很小就来这了。=我自真细汉着来遘遮啊. / Góa chū sòe-hàn to̍h lâi chia ah. = I’ve been here since I was a child.

167. 我六岁开始上学。=我六岁着去读册啊。/ Góa la̍k-hè to̍h khì tha̍k-chheh ah. = I’ve been to school since six.

168. 我父亲六十几岁了。= 阮老父六十外啊。/ Gún lāu-pē la̍k-cha̍p-gōa ah. = My father is more than 60.

169. 我们公司大部分是二十几岁的年青人 =阮公司大部分是二十外岁的少年家。/ Gún kong-si tāi-pō•-hūn sī jī-cha̍p-gōa hè ê siàu-liân-ke. = Most of the staff in our company are young people.

170. 下个月她就15岁了。= 下月日 伊着15岁足啊。/ Ē ge̍h-ji̍t i to̍h 15-hè chiok ah. = He will turn to 15 next month.

 

十五、 谈论日常生活

Part fifteen: Daily life

171. 你每天几点起床?= 汝逐工几点睏醒?/ Lí ta̍k-kang kúi tiám khùn-chhíⁿ? When do you get up everyday?

172. 我正常8点起床= 我普通時是8点睏起来。/ Góa phó•-thong sī 8-tiám khùn khí–lâi. = I get up at 8 am everyday.

173. 你中午在哪吃饭?= 汝日昼坫叨位食饭?/ Lí ji̍t-tàu tiàm tó-ūi chia̍p-pn̄g? = Where did you have lunch

174. 我中午吃快餐。= 我日昼食快餐。Góa ji̍t-tàu chia̍h khoài-chhan. = I had fast food for lunch.

175. 你中午吃些什么? = 汝日昼卜(欲)食啥物? / Lí ji̍t-tàu beh chia̍h sím-mi̍h ? = What did you have for lunch?

176. 我吃面包 = 我食面包。/ Góa chia̍h mī-pau. = I had breakfast.

177. 你几点上班?=恁几点上班?/ Lín kúi tiám siōng-pan ? = When do you go to work?

178. 我八点开始上班。= 阮八点上班。/ Gún 8-tiám siōng-pan. = I start working at 8 am.

179. 你上班主要什么工作? = 汝咧上班拢做啥物khang-khòe / Lí leh siōng-pan lóng chòe sím-mi̍h khang-khè? = What do you do in your work?

180. 接电话和打字。= 接电话佮拍字。/ Chiap tiān-oē kah phah-jī. = Receiving calls and typing.

181. 你什么时候下班?= 汝治时落班?/ Lí tī-sî lo̍h-pan? = When will you get off work?

182. 6点。= 六点。/ La̍k-tiám. = At 6 pm.

183. 平时,你干些什么?= 普通时,汝咧做啥物代誌? / Phó•-thong-sî, lí leh chòe sím-mi̍h tāi-chì? = What do you usually do when you are free?

184. 你昨天早上几点起床?= 汝昨昏早起几点起来?/ Lí cha-hng chá-khí kúi tiám khí–lâi? = When did you get up yesterday morning?

185. 七点左右。= 量其约仔七点。/ Liōng-kî-iok-á chhit-tiám. = At about 7 am.

186. 我睡到九点才起 = 我睏kah九点才起来。/ Góa khùn kah káu-tiám chiah khí–lâi. = I didn’t get up until 9 am.

187. 我七点醒了,然后马上起床了。= 我七点着精神啊,了后随起来。/ Góa chhit-tiám to̍h cheng-sîn ah, liáu-āu sûi khí–lâi. = I woke up at seven, and got up soon.

188. 我迟到了五分钟。= 我晏遘一字久。/ Góa oàⁿ-kàu chi̍t-jī-kú. = I was late for about five minutes.

189. 我刚刚好。= 我拄仔好。/ Góa tú-á-hó. = I’m on time.

8.03K

Business

Service

Useful Numbers

Entertainment

Visas

Hospitals

Education

Banks

Contact UsSitemapMayor's Mailbox
Copyright © 2015 Jinjiang Municipal Government. All Rights Reserved. Presented by China Daily. Photos provided by Jinjiang Photojournalists Association.