You are here : Home > Dialect Tips

Lesson Two

Updated : 2015-03-19

四、关于所有物

Part four: Belongings

41. 这是什么?=这是啥物/ Che sī sím-mi̍h? = What is this?

42. 这是空调。= 这空调啦。/ Che khong-tiâu lah. = This is an air-conditioner.

43. 这是你的吗?=这敢是汝的?/Che kám sī lí ê? = Is that yours?

44. 是我的。= 是我的。/ Sī góa ê. = This is mine.

45. 我的包在哪儿?= 我的袋仔咧? / Góa ê tē-á leh? = Where is my bag?

46. 你知道我把包搁哪儿了吗?= 汝有看着我的袋仔无?/Lí ū khoàⁿ-tio̍h góa ê tē-á bô ? = Do you know where I put my bag?

47. 在那边。=伫遐。/ Tī hia. = It’s there.

48. 在桌上。 = 伫桌顶。/ Tī toh-téng. = On the desk.

49. 这是你的笔吗?我在桌下捡的。= 这汝的笔毋?我伫桌跤khioh着的。/Che lí ê pit m̄? Góa tī toh-kha khioh-tio̍H ê. == Is this your pen? I found it under the desk.

50. 不是。我的是蓝的。= 毋是。我的是蓝色的。/M̄-sī. góa ê sī lâm-sek ê. = No, mine is blue.

51. 哪个是你的包?= 叨一奇是汝的袋仔?/Tó chi̍t kha sī lí ê tē-á? = Which one is your bag?

52. 大些的那个。= 咔大奇着是啊。/ Khah tōa kha ê tio̍h-sī ah. = The bigger one.

53. 这些全是你的吗?= 遮个拢汝的是无?/Chiah-ê lóng lí ê sī–bô? = Are these yours?

54. 一部分是我的。= 有一寡是我的。/Ū chi̍t-kóa sī góa ê. = Part of them.

五、辨别身份

Part five: Identify people

55. 你是谁?= 汝啥侬(啥人)?/ Lí siáⁿ-lâng? = Who are you?

56. 我是小林 = 我小林啦。/ Góa Sió Lîm lah. = I’m Xiaolin.

57. 那边那个人是谁?= 迄爿迄个侬(人)是啥侬?/Hit-pêng hit-ê lâng sī siáng (siáⁿ-lâng)?= Who is the one over there?

58. 她是我姐。= 伊是阮阿姊。/ I sī gún a-chí. = She is my sister.

59. 那个女孩是学生吗?= 迄个诸姥(查某)囡仔敢是学生?/ Hit-ê cha-bó• gín-á kám sī ha̍k-seng ? = Is the girl a student?

60. 她不是。= 伊毋是。/ I m̄-sī. = No, she isn’t.

61. 你是做什么的? = 汝咧做啥物息头?/ Lí leh chòe sím-mi̍h sit-thâu ? = What do you do?

62. 我是个学生 = 我是学生。/ Góa sī ha̍k-seng. = I’m a student.

63. 他是干什么的?= 伊咧做啥头路?/ I leh chòe siáⁿ thâu-lō• ?

64. 他是经理。= 伊咧做经理。/ I leh chòe keng-lí. = He is a manager.

65. 他一定是个司机.= 伊稳当是机师。/ I ún-tàng sī ki-su. = He must be a driver.

66. 我真不知道。=我真正毋知影。/ Góa chin-chiàⁿ m̄ chai-iáⁿ. = I really don’t know.

67. 我一点都不知道。=我拢毋知影半项。/ Góa lóng m̄ chai-iáⁿ phoàⁿ-hāng. = I know nothing about it.

六、 关于介绍

Part six: Introduce people

68. 你叫什么名字?= 汝号做(叫)啥物名? / Lí hō-chòe (kiò) sím-mi̍h miâ ? = What’s your name?

69. 能告诉我你的名字吗?=敢会当共我讲汝叫啥物名?/ Kám ē-tàng kā góa kóng lí kiò sím-mi̍h miâ? = Can you tell me what’s you name?

70. 我叫马文强 = 我叫马文强。/Góa kiò Má Bûn-kiông. = My name is Ma Wenqiang

71. 叫我阿强。= 叫我阿强啦。/ Kiò góa A-kiông lah. = Please call me Aqiang.

72. 你姓什么? = 汝姓啥?/ Lí sìⁿ siáⁿ? = What’s your family name.

73. 我姓何 = 我姓何。/ Góa sìⁿ Hô . = My family name is He.

74. 怎么说?= 怎样讲咧? / Cháiⁿ-iūⁿ kóng leh? = How to put it?

75. 穿白衣服的那位小姐是谁?= 穿白衫迄个小姐是啥侬(谁人)?/ Chheng pe̍h-saⁿ hti-ê sió-chiá sī siáng? = Who is the girl in white?

76. 你可以介绍一下吗?= 汝敢会当自我介绍一下?/ Lí kám ē-tàng chū-ngó• kài-siāu chi̍t-ē? = Could you please make a self-introduction?

77. 我介绍一下我的朋友给你们认识。= 我介绍阮朋友互恁熟似。/Góa kài-siāu gún pêng-iú hō• lín se̍k-sāi. = Let me introduce my friends to you.

78. 这个是我的同学。= 即个阮同学啦。/ Chit-ê gún tâng-o̍h lah. = This is my classmate.

七、年、月、日

Part seven: Date

79. 今天星期几?= 今仔日拜几?/ Kin-á-ji̍t pài kúi? = What day is it today?

80. 今天是星期一。= 今仔拜一。/Kin-á pài-it. = Today is Monday

81. 今天是几号?= 今仔几号?/ Kin-á kúi hō? = What’s the date today?

82. 西元1999年1月15日。= 西元1999年1月15号。/ Se-goân it-kiú-kiú-kiú nî it-ge̍h cha̍p-gō• hō. = It’s January 15, 1991.

83. 现在是几月?= 即月日啥物月份?/ Chit ge̍h-ji̍t sím-mi̍h ge̍h-hūn? = What month is this?

84. 现在是十二月。= 即阵十二月啊。/ Chit-chūn cha̍p-jī ge̍h ah. = It’s December.

85. 今年是哪一年?= 今年是啥物年kō(年份)?/Kin-nî sī sím-mi̍h nî-kō ? = What year is this?

86. 今年是2006年。= 今年是2006年。/ Kin-nî sī jī-lêng-lêng-lio̍k (jī-khòng-khòng-lio̍k) nî. = It’s 2006.

87. 这周末你干什么?= 即个拜六、礼拜(星期天),汝按算卜创啥?/ Chit-ê pài-la̍k lé-pài, lí àn-sǹg beh chhòng-siáⁿ? = What are you going to do this weekend?

88. 好又多平日是早上9点开门吗?= 好又多普通时仔敢是9点着开门啊?/”好又多” phó•-thong-sî-á kám sī káu-tiám to̍h khui-mn̂g ah? = Is the Trust-Mart open from 9 am?

89. 平日上午8点开,但周末9点开。= 普通时是顶晡8点开,周末9点才开。/Phó•-thong-sî sī téng-po• poeh-tiám khui, chiu-boa̍t 9-tiám chiah khui. = On weekdays it opens from 8 am, but it opens from 9 am at weekends.

90. 后天你干什么?= 后日汝按算卜(欲)创啥代志? / Āu–ji̍t lí àn-sǹg beh chhòng siáⁿ tāi-chì? = What are you going to do the day after tomorrow?

91. 上上星期天你干了什么? = 顶顶个礼拜,汝咧创啥?/Téng-téng-ê lé-pài, lí leh chhòng siáⁿ? = What did you do on the Sunday two weeks ago?

92. 我一周工作5天. = 我一礼拜做5日工。/ Góa chi̍t lé-pài chòe gō•-ji̍t kang. = I work five days a week.

8.03K

Business

Service

Useful Numbers

Entertainment

Visas

Hospitals

Education

Banks

Contact UsSitemapMayor's Mailbox
Copyright © 2015 Jinjiang Municipal Government. All Rights Reserved. Presented by China Daily. Photos provided by Jinjiang Photojournalists Association.