You are here : Home > Dialect Tips

Lesson One

Updated : 2015-03-19

一、   问候语

Part one: Greetings

1.  你好!   =  汝好/Lí hó = Hello!

2.  大家好.  =  逐个好/Ta̍k-ê hó = Hello, everyone!

3. 早上好  =  敖早/Gâu-chá = Good morning!

4. 我是小陈 = 我是小陈/Góa sī Sió Tân = I’m Xiaochen.

5. 你是小陈吗?= 汝是小陈唷? /Lí sī Sió Tân hehⁿ? = Are you Xiaochen?

6. 我是/我不是。= 我着是(我毋是啦) / Góa to̍h-sī / Góa m̄-sī lah.=Yes, I’m Xiaochen.

7. 不好意思 = 歹势啦 / Pháiⁿ-sè lah. = Sorry.

8. 我要走了= 我卜(欲)来走(行)啊。/ Góa beh lâi cháu (kiâⁿ) ah. = I’m leaving.

9. 我要走了= 我卜(欲)来去啊。/ Góa beh lâi-khì ah. = I’m leaving.

10. 给大伯问声好 = 共阿伯问好一下/kā a-peh mn̄g hó chi̍t-ē= Please send my wishes to uncle.

11. 吃过饭了吗?=食饱未?/Chia̍h pá bōe? = Have you eaten your breakfast/lunch/dinner.

12. 再见 = 再见 / chài-kiàn. See you.

13. 有空到我家泡茶。/ 有闲来去阮兜食茶/ Ū-êng lâi-khì gún-tau chia̍h-tê. Please come to my home to have tea when you’re free.

14. 一路走好 = 顺行顺行/ sūn-kiâⁿ sūn-kiâⁿ(闽南语中客人走的时候,主人经常会这句话,意思为:慢走) =Take care! The host will say this word when sending his guests away.

15. 有空经常过来玩啊 = 有闲捷来佚佗哦 / Ū-êng chia̍p lâi thit-thô oh!= Please come to my home to have fun when you are free.

二、课堂用语

Part two: Common expressions in school

11. 我要去上课(上学)了。= 我卜(欲)来去上课(读册)啊。/ Góa beh lâi-khì siōng-khò (tha̍k-chheh) ah. = I’m going to school.

12. 我能进来吗?=我会使入来bōe/ Góa ē-sái ji̍p–lâi bōe? = May I come in?

13. 请坐 = 请坐/ Chhiáⁿ chē. = Please sit down.

14. 放学了 = 放下啊。/ Pàng-hē ah. = School is over.

15. 时间到了 = 时间遘啊(遘点啊)。/ Sî-kan kàu ah (kàu tiám ah). = Time is out.

16. 听懂了吗? = 听会晓bōe/Thiaⁿ ē-hiáu bōe? = Have you got it?

17. 听懂了吗? = 听有无? / Thiaⁿ ū bô ? = Have you got it?

18. 不好意思 = 真歹势。/ Chin pháiⁿ-sè. = Sorry.

19. 我听不懂 = 我听bōe (我听无)/ Góa thiaⁿ bōe-hiáu (góa thiaⁿ bô) = I didn’t get it.

20. 你可以再说一遍吗?= koh讲一摆仔,好无?/ Lí koh kóng chi̍t-pái–ah, hó bô? = Can you repeat it?

21. 明天不要再迟到了 = 明仔再毋通koh迟到啊. / Mî-á-chài m̄-thang koh tî-tò ah. = Don’t be late again.

22. 有问题吗?= 有啥物问题无?/ Ū siáⁿ-mi̍h būn-tôe bô? = Any questions?

23. 有人要发言吗? = 有侬(人)卜(欲)发言无?/Ū lâng beh hoat-giân bô? = Any opinions?

24. 有人要讲话吗? = 有侬卜讲话无?/ Ū lâng beh kóng-oē bô ? = Any opinions?

25. 明天得交作业. = 明仔再着交作业。/ Mî-á-chài to̍h kau chok-gia̍p. = Hand in the homework tomorrow.

26. 今天就说到这里 = 今仔日着讲遘遮。/ Kin-á-ji̍t to̍h kóng kah chia. = It’s all for today.

27. 下课。 = 落课。/ Lo̍h-khò. = Class is over.

三、辨别物品

Part three: Identify objects in daily life

28. 这是什么?=这是啥物/ Che sī sím-mi̍h? = What’s this?

29. 它是支钢笔。= 这铁笔啦。/Che thih-pit lah. = It’s a pen

30. 这是你的包吗?=即奇袋仔敢是汝的?/Chit-kha tē-á kám sī lí–ê? = Is this your bag?

31. 这是谁的铅笔刀?=即个铅笔抠是啥侬的?/Chit-ê iân-pit-khau sī siâng ê? = Whose pencil sharpener is this?

32. 是我的。= 是我的。/ Sī góa ê. = It’s mine.

33. 那是一辆taxi吗?= He是的士车毋?/ He sī tek-sî-chhia m̄? = Is that a taxi?

34. 那是一辆公共汽车。=He是公交车啦./He sī kong-kau-chhia lah. = That is a bus.

35. 这个用厦门话怎么说?= 这厦门话卜(欲)安怎讲?/Che Ē-mn̂g-oē beh án-choáⁿ kóng? = How to say it in Xiamen dialect

36. 这本书是什么颜色的? = 即本册是啥物色致的?/Chit-pún chheh sī sím-mi̍h sek-tī ê ? = What color is this book?

37. 你的房子有多大?= hit间房有偌大?/ Lí hit-keng pâng ū lōa tōa ? = How large is your house?

38. 有多长?多宽= 有偌长?偌阔?/ Ū lōa tn̂g ? Lōa khoah? = How long and how wide?

39. 这猫什么名字?= 即只猫号啥物名? / Chit-chiah niau hō sím-mi̍h miâ ? = What’s the cat’s name?

40. 那间公司怎么走?= Hit间公司卜(欲)怎样行?/Hit keng kong-si beh cháiⁿ-iūⁿ kiâⁿ ? = How to go to that company?

8.03K

Business

Service

Useful Numbers

Entertainment

Visas

Hospitals

Education

Banks

Contact UsSitemapMayor's Mailbox
Copyright © 2015 Jinjiang Municipal Government. All Rights Reserved. Presented by China Daily. Photos provided by Jinjiang Photojournalists Association.