List of Political Bureau members of 18th CPC Central Committee

(Xinhua)
Updated: 2012-11-15 12:54

BEIJING - The following is the list of the Political Bureau members of the 18th Communist Party of China (CPC) Central Committee (listed in the order of the number of strokes in their surnames):

Xi Jinping, Ma Kai, Wang Qishan, Wang Huning, Liu Yunshan, Liu Yandong (female), Liu Qibao, Xu Qiliang, Sun Chunlan (female), Sun Zhengcai, Li Keqiang, Li Jianguo, Li Yuanchao, Wang Yang, Zhang Chunxian, Zhang Gaoli, Zhang Dejiang, Fan Changlong, Meng Jianzhu, Zhao Leji, Hu Chunhua, Yu Zhengsheng, Li Zhanshu, Guo Jinlong and Han Zheng.

They were elected at the first plenary session of the 18th CPC Central Committee on Thursday.