Home > Travel
Travel routes II
( chinadaily.com.cn )
Updated: 2011-08-31

 

Yalu River Leisure sightseeing three-day tour

Route A: Yalu River Broken Bridge (Korean War Memorial) - Wulong Mountain - Wulongbei Hot Spring - Hekou (Taiping Gulf) - Shuifeng - Lujiang

D1: Tour Yalu River Broken Bridge (Korean War Memorial) - Sino-Korean border Yalu River (by ship), Wulong Mountain, Wulongbei hot spring, and swim.

Accommodation: Wulongbei.

D2: Tour Hekou(Taiping Gulf), Shuifeng.

Accommodation: Zhenjiang.

D3: Tour Lujiang Scenic Area.

Route B: Yalu River Broken Bridge (Korean War Memorial) - Hushan Great Wall - Hekou (Taiping Gulf) - Shuifeng - Lujiang

D1: Tour Yalu River Broken Bridge (Korean War Memorial), Sino-Korean border Yalu River (by ship), Hushan Great Wall, Hekou (Taiping Gulf).

Accommodation: Shuifeng.

D2: Tour Shuifeng Scenic Area.

Accommodation: Zhenjiang.

D3: Tour Lujiang Scenic Area.

 
 
  About Dandong
 Video
  Specials