See & Do
Sights
Routes
Transportation
Accommodation
Dining
Shopping
 
Home>See & Do> Dining > Dining Places
Restaurants in Pan-Chaohu Tourism Area

Name

Address

Tel

Feixi Old Hen Sanli'an Outlet

Guogou Square, Hefei

551-5127648

Luzhou Roast Duck Restaurant

107 Suzhou Rd., Hefei(Opposite to Drum Tower)

551-2692718

Feng Bo Zhuang

Pedestrian Street, Hefei

551 -2657677

Huizhuang Tea Restaurant

451 Huizhou Av., Hefei

551-4665988

Shangri La Restaurant

3rd Zhonglu Rd., Xinduhuating, Central Market, Chaohu

565-2552777

Wang Yixing Roast Duck Restaurant

750 Nanqiao N. Rd., Chuzhou

550-3030180

Little Mongolian Lamb Hot Pot

626 Nanqiao N. Rd., Chuzhou

550-3041717

Mu Laojiu Lamb Restaurant

Fenghuang W. Rd., Chuzhou

550-3054599

JazzIslandCafé

18 Wuyue Street, Anqing

556-5561000

Anqing Renjia Restaurant

 

440 Huazhong W. Rd., Anqing

 

556-5527177