Global EditionASIA 中文双语Français
China
Home / Sports / China

World champion Xu to lead China's swimming squad in Tokyo Olympics

Xinhua | Updated: 2021-07-07 14:39
Share
Share - WeChat

BEIJING - World champion Xu Jiayu will spearhead China's swimming team at the Tokyo 2020 Olympics, as the Chinese Swimming Association unveiled its 30-strong squad on Tuesday.

Double Olympic champion Ye Shiwen and world champion Fu Yuanhui were both dropped from the roster that includes 19 female swimmers and 11 male swimmers.

Chinese swimmers will compete in 34 events at Tokyo 2020.

Squad:

Women: Ai Yanhan, Chen Jie, Cheng Yujie, Dong Jie, Li Bingjie, Liu Yaxin, Peng Xuwei, Tang Muhan, Tang Qianting, Wang Jianjiahe, Wu Qingfeng, Xin Xin, Yang Junxuan, Yu Jingyao, Yu Yiting, Yu Liyan, Zhang Yifan, Zhang Yufei, Zhu Menghui

Men: Cheng Long, He Junyi, Hong Jinquan, Ji Xinjie, Sun Jiajun, Qin Haiyang, Wang Shun, Xu Jiayu, Yan Zibei, Yu Hexin, Zhang Ziyang.

Most Popular

Highlights

What's Hot
Top
BACK TO THE TOP
English
Copyright 1995 - . All rights reserved. The content (including but not limited to text, photo, multimedia information, etc) published in this site belongs to China Daily Information Co (CDIC). Without written authorization from CDIC, such content shall not be republished or used in any form. Note: Browsers with 1024*768 or higher resolution are suggested for this site.
License for publishing multimedia online 0108263

Registration Number: 130349
FOLLOW US