Home / Culture / Music and Theater

Mei Baojiu: A lifetime of promoting Peking Opera

(chinadaily.com.cn) Updated: 2016-04-26 13:31 Comments

Mei Baojiu: A lifetime of promoting Peking Opera

Inheritors of the Mei school from Taiwan and Chinese mainland perform together in Taipei, May 25, 2011. From left: Shang Wei, Jiang Yishan, Zhang Xinyue, Mei Baojiu, Wei Haimin, Hu Wenge. [Photo/IC]

Most Popular
...