REGIONAL> Bureaus
Chongqing Bureau

Updated: 2008-12-26 14:52

Chongqing Bureau Chief:Ma Wei

TEL:023-63831518

Mobile:13983393360

Fax:023-67530996

E-mail:mawei@chinadaily.com.cn