REGIONAL> Bureaus
Guangxi Bureau

Updated: 2008-12-26 14:11

Guangxi Bureau Chief : Huo Yan

Tel: 0771-2092886

Mobile: 13702870838

Fax: 022-23328322

E-mail:huoyan@chinadaily.com.cn