REGIONAL> Bureaus
Shenzhen Bureau

Updated: 2008-12-26 14:11

Shenzhen Bureau Chief: Yang Yingsen

Tel: 0771-2092886

Mobile: 13802716866

Fax: 022-23328322

E-mail:Rmrbydz@21cn.com