Shanghai, 2010

China Pavilion, Expo Shanghai, 2010