China Daily Team


(chinadaily.com.cn)
Updated: 2010-03-01 09:49
Large Medium Small

China Daily TeamChina Daily TeamChina Daily TeamChina Daily TeamChina Daily TeamChina Daily TeamChina Daily TeamChina Daily TeamChina Daily TeamChina Daily TeamChina Daily TeamChina Daily TeamChina Daily TeamChina Daily TeamChina Daily TeamChina Daily TeamChina Daily TeamChina Daily TeamChina Daily TeamChina Daily TeamChina Daily TeamChina Daily TeamChina Daily TeamChina Daily TeamChina Daily TeamChina Daily TeamChina Daily TeamChina Daily TeamChina Daily TeamChina Daily TeamChina Daily TeamChina Daily TeamChina Daily TeamChina Daily TeamChina Daily TeamChina Daily TeamChina Daily TeamChina Daily TeamChina Daily TeamChina Daily TeamChina Daily Team

From L to R:

Sun Shangwu, Zhao Huanxin, Hu Yinan, Xin Dingding, Wu Jiao, Zhu Zhe, Cui Xiaohuo, Cao Huan, Chen Longxiang, Cheng Guangjin, Cui Jia, Shan Juan (1st Line)

Ding Qingfen, Dong Wei, Feng Yongbin, Guan Xiaomeng, Hou Lei, Ma Chao, Li Jing, Li Qiao, Lin Qi, Ma Chao, Qian Yanfeng, Qiu Yijiao (2nd Line)

Wan Zhihong, Wang Bo, Wang Jingqiong, Wang Ru, Wang Xing, Wen Yi, Wu Zhiyi, Xie Yu, Xin Zhiming, Xu Yang, Yang Shizhong, Yang Wanli (3rd Line)

Yu Chenkang, Yu Meng, Zhang Haizhou, Zhang Ran, Zhang Wei (4th Line)